Yếu chỉ 8: Tâm, Phật, Chúng sanh

  Tâm, Phật cùng chúng sanh Pháp, Pháp bất sai biệt.        

KHAI Phật tri kiến

           

Yếu chỉ 10: Vô Tâm

NGỘ Phật tri kiến

NGỘ Phật tri kiến

THỊ Phật tri kiến

Sugar seems to have developed a reputation as the big bad wolf in relation to health. We have reported on numerous studies associating sugar...

Hỏi & Đáp

Sugar seems to have developed a reputation as the big bad wolf in relation to health. We have reported on numerous studies associating sugar...

Tiêu đề bài đăng blog

NHẬP Phật tri kiến

Yếu chỉ 9: Tam Tâm

Tâm quá khứ bất khả đắc Tâm hiện tại bất khả đắc Tâm tương lai bất khả đắc                

Hỏi & Đáp

               

THỊ Phật tri kiến

Hỏi & Đáp